Българско гражданство

1.Писмена молба до консулската служба;                                                                       

2. Писмена молба до министерство на правосъдието.Същата следва да бъде изготвена на български език и да указва имената на лицето съгласно акта за раждане.   Следва да бъде  представено удостоверение за постоянен адрес на лицето, както и да бъдат посочени причините, във връзка с които които същото иска да получи българско гражданство. Молбата следва да бъде подадена в Министерство на правосъдието лично или по пощата, посредством специално  упълномощено лице;Подписът върху молба, подадена по пощата е необходимо  да бъде нотариално заверена в българско консулско представителство или от български нотариус;

В случай, че лицето не е навършило 14 години  или е поставено под запрещение, молбата следва да бъде подадена  от родителите или от  настойникът му.  В случай, че единият родител е лишен от родителски права, молбата се подава от другия родител, като към съата се прилага заверено копие от съдебното решение, заверено с апостил, в случа, че не е издадено от български съд.

Ако съдебното решение е издадено от държава, с която Република България няма договор за взаимно признаване на съдебните решения, то следва да бъде признато от Софийски градски съд по реда на производсвото по екзекватура.

3. Изчерпателна  автобиография,  като в случай, че лицето, което кандидатства е под 14-годишна възраст,  представят се и автобиографии на  родителите или  настойника, в случай, че е налице пълно запрещение.Адвокат

4. Два броя цветни снимки във формат за паспорт;         Адвокат                                               

 5. Акт за раждане на лицето;  Лицата, родените в друга държава представят освен това копие на чуждестранния акт за раждане, заверен с апостил и придружен от превод на български език.При положение, че държавата, където е издадена акта зараждане  не е страна по Хагската конвенция за апостилите, актът следва да бъде легализиран в българската консулската служба на съответната държава.Адвокат

6. Декларация    Образец № 2 на Министерство на правосъдието;                                    

7. Удостоверение  за постоянно пребиваване в чужбина,придружено с апостил и преведено на български език от заклет преводач;

8. Доказателства, удостоверяващи българското гражданство на родителите или поне на единия от тях;                                                                                                                           

9. Свидетелства за съдимост от районния съд по местоживеене  в България  и  чуждата държава;

10. Удостоверение прокуратурата на Република България, че срещу кандидата няма образувано производство;

11. Документ, че кандидатът не страда от заболяванията по чл. 36 и 36 а от ЗНЗ. Адвокат

12. Документа  за внесена държавна такса по сметката на Министерство на правосъдието в размер десет лв.                                                                                                                           

12. Документ за самоличност – лична карта, копие, заверено от български нотариус.     

 

 13. Анкетна карта;